SARIM BANDI

AÇIKLAMA

5 CM  NOKTALI SARIM BANDI

8 CM NOKTALI SARIM BANDI

10 CM NOKTALI SARIM BANDI

5 CM SIVA TİPİ SARIM BANDI

10 CM SIVA TİPİ SARIM BANDI

5 CM DÜZ GRİ SARIM BANDI

10 CN DÜZ GRİ SARIM BANDI